Tour Series 2012 finale, Stoke-on-Trent

Tour Series 2012 finale, Stoke-on-Trent. 14 June 2012. By Andy Jones